Algemene Voorwaarden

Definities
Opdrachtnemer: de opdrachtnemer is Relief Coaching & Therapie.
Opdrachtgever: de opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Relief Coaching & Therapie.
Overeenkomst: een overeenkomst is in principe elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.

Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten of met alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Indien opdrachtgever gebruik maakt van de diensten van opdrachtnemer, gaat opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden van opdrachtnemer. Uitsluitend Nederlands recht is op deze voorwaarden van toepassing.

Overeenkomst
2. De coaching/therapie is geheel vrijwillig. De opdrachtnemer is verplicht zich te beperken tot een faciliterende rol.
3. De opdrachtnemer heeft het zelfstandige recht om de coaching/therapie op ieder moment te onderbreken of te beëindigen. De opdrachtnemer en de opdrachtgever zijn in voorkomende situatie verplicht een aanvullende afspraak te maken met betrekking tot openstaand(e) kosten en honorarium.
4. Door het maken van een afspraak aanvaardt de opdrachtgever de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer
5. Opdrachtnemer verplicht zich de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de wettelijke eisen en beroepsregels te zullen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, tenzij anders is overeengekomen, en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie die noodzakelijk is of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
7. Door bevestiging van de overeenkomst geeft opdrachtgever toestemming aan opdrachtnemer om zijn/haar persoonsgegevens te mogen vastleggen en bewerken volgens de privacyverklaring.
8. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
9. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Prijs
10. Het honorarium van opdrachtnemer bestaat uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van een tarief per gewerkte tijdseenheid.
11. De opdrachtnemer hoeft geen BTW te innen op het honorarium.
12. Opdrachtnemer kan opdrachtgever verzoeken een redelijk voorschot aan opdrachtnemer te betalen.
13. Opdrachtnemer heeft het recht jaarlijks en tussentijds het honorarium aan te passen wegens wijzigingen van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

Betaling
16. De betaling dient vóór de eerste afspraak te worden voldaan via het betaalverzoek dat door de opdrachtgever per e-mail naar de opdrachtnemer wordt gestuurd. De factuur wordt dan ook direct verzonden.
17. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever tevens de kosten verschuldigd die met deze incasso gemoeid zijn.
18. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen 1 week – weekenden meegerekend – na het ontvangen van de factuur, schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.

Annuleren of verzetten van afspraken door opdrachtgever
20. Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging zo spoedig mogelijk door te geven aan opdrachtnemer. Tot 24 uur voor de afspraak kan dit kosteloos. Bij annulering binnen 24 uur zonder geldige reden (overmacht) en bij het niet verschijnen op de afspraak zonder afmelding, dient de volledige betaling alsnog te worden voldaan, indien deze niet al door de opdrachtgever was betaald.

Annuleren of verzetten van afspraken door opdrachtnemer
21. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van reden, gemaakte afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.
Opdrachtnemer betaalt bij annulering, indien van toepassing, het door opdrachtgever betaalde bedrag voor de geannuleerde sessie terug.
22. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van reden, een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer betaalt, indien van toepassing, het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug.

Aansprakelijkheid
23. Een beslissing of keuze, of wel het gevolg daarvan, gemaakt als gevolg van de coaching/therapie leidt niet tot aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.
24. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel of schade, in welke vorm dan ook, die ontstaat of het gevolg is van de deelname aan de coaching/therapie dan wel het tijdens de coaching/therapie gebruiken en toepassen van coaching/therapie technieken, oefeningen en materialen.

Vertrouwelijkheid
26. Alle informatie, in de meest ruime zin van het woord, in relatie tot de coaching/therapie, die is gedeeld is persoonlijk en vertrouwelijk. Deze informatie wordt niet met derden gedeeld dan wel verkocht, geveild of anderszins commercieel geëxploiteerd.
27. De opdrachtnemer heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
28. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. De wijze waarop dit is geregeld, staat beschreven in de privacyverklaring. Opdrachtgever is op de hoogte en akkoord met de privacyverklaring van opdrachtnemer.
29. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
30. In geval van beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingsplichten in stand.

Garantie
31. De opdrachtnemer garandeert nooit en op geen enkele wijze het resultaat van de coaching/therapie. Als gevolg hiervan kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor het naar de opvatting van de opdrachtgever niet of niet geheel behalen van de doelstelling van de coaching/therapie.

Geen medische diensten
32. De opdrachtnemer zal nooit een diagnose stellen ten aanzien van een medische omstandigheid. De opdrachtnemer is hiertoe niet bevoegd, tenzij hiervoor geaccrediteerd door een officiële medische instantie of door een overheid.
33. De opdrachtnemer geeft nooit een medisch advies, in welke vorm dan ook, en is hier toe niet bevoegd, tenzij de opdrachtnemer beschikt over de noodzakelijke geldige kwalificaties.

  1. Intellectueel eigendom
    34. Modellen, opdrachten, technieken, instrumenten, syllabi en trainingsmateriaal waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, zijn en blijven te allen tijde eigendom van opdrachtnemer. Openbaarmaking door opdrachtgever kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Opdrachtnemer verwijst hiervoor ook naar de disclaimer op de website van Relief Coaching & Therapie.
Scroll naar boven